NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Hiệu Ứng - Bài 7 - Sự kết hợp các hàm


Xem Mục lục lập trình JQuery

Với jQuery, bạn có thể kết hợp các hàm/phương thức lại với nhau.

Việc kết hợp cho phép chúng ta chạy nhiều hàm jQuery(trên cùng 01 phần tử) trong 01 dòng lệnh duy nhất.


Kết hợp các phương thức jQuery

Cho tới thời điểm này chúng ta đang viết các dòng lệnh jQuery từng dòng 1 theo từng thời điểm (cái này hoàn thành xong đến cái sau).

Tuy vậy, có 01 kỹ thuật gọi là kết hợp, cho phép chúng ta chạy nhiều lệnh jQuery, trên 01 hay nhiều phần tử.

Mẹo: bằng cách này, trình duyệt không phải tìm cùng 01 phần tử nhiều lần.

Để kết hợp thêm 01 hàm, bạn đơn giản thêm 01 hành động sau 01 hành động khác.

Ví dụ sau kết hợp phương thức css(), slideUp(), và slideDown()

Thẻ có id "p1" đầu tiên chuyển chữ sang màu đỏ, sau đó dịch chuyển lên, rồi dịch chuyển xuống:
$("#p1").css("color""red").slideUp(2000).slideDown(2000);

Bạn có thể thêm các hàm khác nếu muốn.

Mẹo: Khi kết hợp, các dòng mã có thể trở nên rất dài.

Tuy vậy, jQuery không cần chặt chẽ về mặt cú pháp; bạn có thể bố trí lại như bạn muốn, bao gồm xuống hàng và thụt đầu dòng.

Viết như thế này vẫn k báo lỗi:

$("#p1").css("color""red")
  .slideUp(2000)
  .slideDown(2000);
Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:


Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS