NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tự học JQuery - Hiệu Ứng - Bài 6 – Hàm CallBack


Xem Mục lục lập trình JQuery

01 hàm callback được thực thi sau khi hiệu ứng hiện tại hoàn thành 100%.

Các hàm Callback

Các đoạn mã JavaScript được thực thi tuần tự theo từng dòng.

Tuy vậy, với những hiệu ứng, những dòng mã kế tiếp có thể chạy ngay cả khi hiệu ứng chưa hoàn thành.

Điều này có thể phát sinh lỗi.

Để ngăn điều này, bạn có thể tạo 01 hàm callback (gọi sau).

01 hàm callback được thực thi sau khi hiệu ứng hiện tại hoàn thành.

Cú pháp: $(selector).hide(speed,callback);

Ví dụ sau có 01 tham số callback ,đó là hàm sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng hide hoàn thành:
$("button").click(function(){
    $(
"p").hide("slow"function(){
        alert(
"The paragraph is now hidden");
    });
});
P/S: có n thẻ <p> thì sẽ có n+1 lần xuất hiện câu alert.

Ví dụ sau không có tham số callback, cho nên hộp thoại alert sẽ được hiển thị trước khi hiệu ứng hide hòan thành:


$("button").click(function(){
    $("p").hide(1000);
    alert("The paragraph is now hidden");
});
Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem Mục lục lập trình JQuery

By #drM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS