NTM Solutions

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

KHÓA HỌC HTML – BÀI 2 – CÁC THẺ HTML CƠ BẢN

HTML Document

Tất cả file HTML nên bắt đầu bằng thẻ này <!DOCTYPE html>

Tất cả file HTML đều bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bằng thẻ </html>

Cặp thẻ <body></body> chứa phần hiển thị ra trình duyệt WEB

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


HTML Tiêu đề

HTML Tiêu đề là các thẻ từ <h1> đến <h6> với kích thước giảm dần và độ quan trọng giảm dần.

Ví dụ:
<h1>Tiêu đề 1</h1>
<h2>Tiêu đề 2</h2>
<h3>Tiêu đề 3</h3>

HTML Phân đoạn

HTML phân đoạn được định bằng thẻ <p>

Ví dụ:
<p>Đây là 1 đoạn văn</p>
<p>Đây là 1 khúc khác.</p>

HTML Liên kết

HTML liên kết được định bằng thẻ <a>
thuộc tính href="đường dẫn tới website"

Ví dụ:
<a href="http://www.lophocvitinh.com">Đây là 1 siêu liên kết</a>

HTML Hình ảnh

HTML hình ảnh được mô tả bằng thẻ <img> với các thuộc tính sau:

src = "đường dẫn đến file"

alt = "file thay thế trong trường hợp file chính bị lỗi"

size gồm width="number" height="number" (đơn vị pixel)

Ví dụ:

Kiếm 1 file hình đặt cùng thư mục chưa file .html của bạn

<img src="ntm.jpg" alt="thaythe.jpg" width="104" height="142">Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS