NTM Solutions

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Khóa học HTML - Bài 19 - Xử lý hiển thị trên các thiết bị

Thiết kế trang web có thể tương tác là gì?

Trang web được thiết kế tương tác làm cho nó có thể hiển thị tốt trên nhiều môi trường thiết bị khác nhau. (desktops, máy tính bảng, và điện thoại).

Thiết kế web tương tác là sử dụng CSS và HTML để định lại kích thước, ẩn, co lại, phóng lớn, hoặc di chuyển nội dung làm nó vừa với nhiều cỡ màn hình:

Tự thiết kế web tương tác


Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-us">
<head>
<style>
.city 
{
    float
: left;
    margin
: 5px;
    padding
: 15px;
    max-width
: 300px;
    height
: 300px;
    border
: 1px solid black;
background: purple;
} </style>
</head>
<body>
<h1>Demo thiết kế web tương tác</h1>
<div class="city">
  
<h2>London</h2>
  
<p>London is the capital city of England.</p>
  
<p>It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>
<div class="city">
  
<h2>Paris</h2>
  
<p>Paris is the capital of France.</p>
  
<p>The Paris area is one of the largest population centers in Europe, with more than 12 million inhabitants.</p>
</div>
<div class="city">
  
<h2>Tokyo</h2>
  
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
  
<p>It is the center of the Greater Tokyo Area,  and the most populous metropolitan area in the world.</p>
</div>
<div class="city">
  
<h2>New York</h2>
  
<p>The City of New York is the most populous city in the United States.</p>
  
<p>New York is an important center for international diplomacy and has been described as the cultural and financial capital of the world.</p>
</div>
</body>
</html>


Sử dụng W3.CSS

Thêm 01 cách nữa để thiết kế web tương tác là dùng framework W3.CSS


W3.CSS Demo

Resize this responsive page!

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://www.w3schools.com/lib/w3.css">
<body>

<div class="w3-container w3-blue">
  <h1>W3.CSS Demo</h1>
  <p>Resize this responsive page!</p>
</div>

<div class="w3-row-padding">

<div class="w3-third">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
  <p>It is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div class="w3-third">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
  <p>The Paris area is one of the largest population centers in Europe,
  with more than 12 million inhabitants.</p>
</div>

<div class="w3-third">
  <h2>Tokyo</h2>
  <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
  <p>It is the center of the Greater Tokyo Area,
  and the most populous metropolitan area in the world.</p>
</div>

</div>

</body>
</html>
Nếu làm đúng kết quả sẽ được như hình dưới đây:Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS