NTM Solutions

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Khóa học HTML - Bài 16 - Giới thiệu JavaScript

Thẻ Script

Thẻ
Mô tả
Xác định 01 đoạn script chứa trong máy người dùng web.
Xác định 01 đoạn script hoán đổi.

JavaScript làm cho trang web "động" và tương tác được với người dùng.

Thẻ <script>

Dùng để xác định 01 đoạn script trên máy người sử dụng (JavaScript).
Thẻ <script> cùng được dùng để trỏ đến 1 file script lưu riêng.
Tác dụng của JavaScript thường để xử lý hình ảnh, xác minh các giá trị trong form, và các nội dung động.
Đoạn JavaScript sau sẽ viết ra màn hình câu "Hello JavaScript!" tại thẻ HTML có thuộc tính id="demo":

Ví dụ:
<script>
document.getElementById(
"demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";</script>

Vài ví dụ về JavaScript

JavaScript có thể thay đổi nội dung trong các thẻ
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
JavaScript có thể thay đổi định dạng
document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
document.getElementById(
"demo").style.color = "red";
JavaScript có thể thay đổi giá trị các thuộc tính
document.getElementById("image").src = "xinh.jpg";

Thẻ <noscript>

Thẻ <noscript> dùng hiển thị nội dung thay thế cho người sử dụng web trong trường hợp họ tắt tính năng script hoặc trình duyệt không hỗ trợ.

Ví dụ:
<script>
document.getElementById(
"demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";</script>
<noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>

Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS