NTM Solutions

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

KHÓA HỌC HTML – BÀI 8 – MÀU SẮC

Trong HTML, 1 màu sắc có thể được xác định bằng 3 cách:
  1. Tên màu
  2. Số hệ RGB
  3. Số hệ HEX

Tên màu sắc

Ví dụ:
Màu
Tên

Red

Orange

Yellow

Cyan

Blue


HTML hỗ trợ đến 140 màu cơ bản.

Giá trị RGB

Trong HTML, 1 màu sắc có thể mô tả bằng cách sử dụng công thức sau: rgb(red: đỏ, green: xanh, blue: xanh biển)

Mỗi tham số (red, green, and blue) xác định bằng 1 con số từ 0 đến 255.

Ví dụ: rgb(255,0,0) là màu đỏ, bởi vì màu đỏ được định giá trị cao nhất (255) và các giá trị khác là 0.

Để hiển thị màu đen, tất cả tham số phải thiết lập 0: rgb(0,0,0).

Để hiển thị màu trắng tất cả giá trị phải thiết lập là 255: rgb(255,255,255).

Ví dụ:

Color
RGB

rgb(255,0,0)

rgb(255,255,0)

rgb(0,255,0)

rgb(0,255,255)

rgb(0,0,255)

Sắc độ màu xám được xác định bằng cách thay đổi 3 tham số giống nhau:

Màu sắc
RGB

rgb(0,0,0)

rgb(90,90,90)

rgb(128,128,128)

rgb(200,200,200)

rgb(255,255,255)

Giá trị HEX

Trong HTML giá trị mã màu HEX được xác định theo công thức sau: #RRGGBB, trong đó RR (red: đỏ), GG (green: xanh lá) và BB (blue: xanh biển) là mã hệ 16 nằm giữa 00 và FF (tương ứng với hệ thập phân: 0-255).

Ví dụ:

Color
HEX

#FF0000

#FFFF00

#00FF00

#00FFFF

#0000FF

Các sắc xám cũng được định bằng cách thiết lập thay đổi 3 thông số giống nhau.

Ví dụ:

Color
HEX

#000000

#404040

#808080

#CCCCCC

#FFFFFF
Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS