NTM Solutions

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

KHÓA HỌC HTML – BÀI 5 – ĐỊNH KIỂU

Trong HTML có thể dùng thuộc tính để tạo các kiểu và định dạng như sau:

  1. Dùng thay đổi thuộc tính style trong các thẻ HTML.
  2. Dùng thay đổi màu nền background-color.
  3. Dùng thay đổi màu chữ text colors.
  4. Dùng thay đổi kiểu chữ FONT.
  5. Dùng thay đổi cỡ chữ.
  6. Dùng thay đổi canh lề.

Thuộc tính Style trong thẻ HTML

Ta có thể thiết lập thuộc tính style của 1 thẻ HTML theo cú pháp sau:
<tenthe style="thuộc tính:giá trị;">
Thuộc tính chính là thuộc tính trong CSS. Giá trị chính là giá trị trong CSS.

Phần CSS tôi sẽ có 1 bài viết riêng.


HTML Màu nền

Hãy thử đổi màu nền trang web của bạn bằng đoạn mã sau:
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Tiêu đề</h1>
<p>Đoạn văn</p>

</body>


HTML Màu chữ

Hãy thử dùng đoạn code sau để đổi màu chữ.
<h1 style="color:blue;">Tiêu đề</h1>
<p style="color:red;">Đoạn văn.</p>


HTML Kiểu chữ

Hãy thử đoạn mã sau để đổi kiểu chữ.
<h1 style="font-family:verdana;">Tiêu đề.</h1>
<p style="font-family:courier;">Đoạn văn.</p>


HTML Cỡ chữ

Và bây giờ ta đổi cỡ chữ.
<h1 style="font-size:300%;">Tiêu đề</h1>
<p style="font-size:160%;">Đoạn văn.</p>


HTML Canh lề chữ

Thử canh lề chữ với đoạn mã sau:

<h1 style="text-align:center;">Tiêu đề canh giữa</h1>
<p style="text-align:center;">Đoạn văn canh giữa.</p>

Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS