NTM Solutions

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Khóa học HTML - Bài 15 - Xử lý khung Iframe

Iframe thường dùng để chứa 1 trang web bên trong 1 trang web khác.

Cú pháp Iframe

<iframe src="URL"></iframe>
Thuộc tính src xác định đường dẫn URL (địa chỉ trang web) của dòng chứa iframe.

Iframe – Thiết lập chiều cao và chiều rộng

Dùng thuộc tính height và width để định kích thước của iframe.
Giá trị 02 thuộc tính này được xác định bằng pixels, nhưng cũng có thể được định bằng %<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300"></iframe>


Iframe – Xóa khung

Mặc định, iframe có 01 khung bao xung quanh.
Để xóa khung, thêm thuộc tính style và dùng thuộc tính CSS border.

Ví dụ:
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;"></iframe>


Với CSS, bạn cũng có thể thay đổi kích thước, kiểu dáng và màu sắc của khung iframe.

Ví dụ:
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid grey;"></iframe>


Iframe – định liên kết bằng Target

iframe có thể được sử dụng như 1 target frame cho 01 liên kết.

Thuộc tính target của liên kết trỏ đến tên của thuộc tính name trong thẻ iframe.

Ví dụ:
<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>

<p><a href="http://www.lophocvitinh.com" target="iframe_a">Lớp học vi tính.com</a></p>

Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS