NTM Solutions

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

NPM là gì? What is npm?

NPM (Node Package Manager?) là chương trình quản lý thư viện ngầm định (có sẵn) trong môi trường Node.js

Nó bao gồm một trình gọi dòng lệnh từ máy khách Client với tên gọi là npm, và cơ sở dữ liệu trực tuyến chứa các gói public và private còn được gọi là npm registry

Npm registry được gọi từ npm client và trên trình duyệt web.

Tóm lại, npm là 01 packages manager.

Lệnh xem phiên bản của npm (khác với node)

npm -v

Trang web official của npm là gì?

https://www.npmjs.com/

01 số thư viện npmjs hay dùng:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS