NTM Solutions

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

NestJS là gì? What is NestJS?

+ NestJS là một NodeJS framework dùng để phát triển ứng dụng phía server hiệu quả, đáng tin cậy và có thể mở rộng.

+ NestJS là sự kết hợp bởi OOP(Object Oriented Programming), FP(Functional Programming), FRP(Functional Reactive Programming). 

+ NestJS sử dụng TypeScript để phát triển nhưng nó cũng hỗ trợ cả Javascript.

A progressive Node.js framework for building efficient, reliable and scalable server-side applications.

Thêm 01 thành viên thuộc gia tộc đại học MIT (Huê Kỳ)

Trang web official của NestJS: 

https://nestjs.com/

Cài đặt và tạo mới project Nest:

$ npm i -g @nestjs/cli
$ nest new project-name

Xem bài demo Hello World từ trang chủ NestJS:

https://docs.nestjs.com/first-stepsKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS