NTM Solutions

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Khóa học CodeIgniter-Bài 07-Sử dụng thư viện CodeIgniter

#hoccodeigniter

Tất cả thư viện sẵn có đặt tại thư mục system/libraries/ .
Trong hầu hết các trường hợp, để dùng 01 trong các lớp này kèm theo quá trình khởi tạo nó trong 01 controller -> ta dùng phương thức khởi tạo sau:

$this->load->library('tên_lớp');


Ngay chỗ ‘tên_lớp’  là tên của lớp mà bạn muốn gọi. Ví dụ để tải  Thư Viện Form Validation  ta làm như sau:

$this->load->library('form_validation');

Một khi đã khởi tạo bạn có thể dùng nó như phần mô tả trong trang user guide về lớp đó.

Hơn nữa, nhiều thư viện có thể được tải cùng lúc bằng cách truyền tham số vào 01 mảng  các thư viện trong phương thức load.

Ví dụ:

$this->load->library(array('email', 'table'));


Tạo thư viện của riêng bạn

Vui lòng đọc phần hướng dẫn trong user_guide/general/creating_libraries.html

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:
By #tiensim

Nguồn: User Guide – General Topics


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS