NTM Solutions

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Khóa học Microsoft Word-Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

#vitinhvanphong
#hocwinword

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

1.    Chèn Hình Ảnh

Tab INSERT-> Bấm nút Pictures->Chọn đường dẫn đến tập tin ảnh


Bấm chọn ảnh đã chèn-> Lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện thêm TAB FORMATTAB FORMAT này có 04 khu vực lần lượt từ trái sang phải:

·         Adjust: hiệu ứng màu sắc.

·         Picture Styles: hiệu ứng khung viền.

·         Arrange: vị trí của ảnh so với văn bản-> nút menu Wrap Text

o   Inline with Text->ảnh cùng dòng với chữ

o   Square->ảnh bao quanh chữ

o   Tight->Ảnh bao quanh chữ (khít)

o   Through->ảnh và chữ nằm lẫn nhau

o   Top and Bottom->chữ nằm phía Trên và Dưới ảnh

o   Behind Text->ảnh nằm phía sau chữ

o   In front of Text->ảnh nằm đè phía trên chữ

·         Size: kích thước ảnh (Nút Crop-> xén bớt ảnh)

Ở đây mình chỉ giới thiệu tính năng nổi bật, hay sử dụng. Các tính năng khác các bạn tự vọc thêm nhé.

2.    Chèn Biểu Tượng


TAB INSERT -> nút Symbol -> More Symbols

Trong thẻ Symbols, mục Font -> Ta chú ý vào 02 mục Wingdings và Webdings.

Sau khi bấm chọn biểu tượng mong muốn -> bấm nút Insert

3.    Chèn Bảng Biểu


TAB INSERT -> nút Table -> rê chuột (không bấm để chọn bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột hoặc bấm chọn Insert Table… -> nhập số dòng và số cột.

Rê chuột ra bên ngoài gần mé trái của bảng để chọn dòng.

Rê chuột ra bên ngoài gần mé trên của bảng để chọn cột.

Sau khi quét khối dòng hoặc cột ta nhấp phải chuột lên khối:
·         Insert: chèn dòng hoặc cột (các bạn tự trải nghiệm nhé)

·         Deleter Rows (Columns) -> xóa dòng hoặc cột

·         Delete Table -> xóa nguyên bảng

·         Merge Cells -> nhập nhiều ô thành 01 ô.

·         Distribute Rows (Columns) Evenly -> giãn đều dòng hoặc cột.

·         Border Styles -> kiểu đường kẻ

·         Text direction… -> hướng chữ

·         Table Properties… định dạng bang

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS