NTM Solutions

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Khóa học CodeIgniter-Bài 03-Tên riêng có sẵn

#hoccodeigniter
XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT CODE IGNITER
Để hỗ trợ chúng ta, CodeIgniter có sẵn 01 loạt các hàm, phương thức, lớp và tên biến trong các hoạt động của nó. Vì lẽ đó, lập trình viên không được dùng các tên này. Sau đây là danh sách các tên riêng đã có sẵn trong Code Igniter.
Tên Controller

Bởi vì các lớp controller của bạn sẽ thừa kế controller chính của chương trình nên bạn phải cẩn thận tránh đặt tên các phương thức trùng với tên đã có của lớp controller cha bằng không chúng sẽ chạy đè (override) . Sau đây là các tên controller cần tránh đặt trùng:
 • CI_Controller
 • Default
 • index
Tên hàm

·         is_php()
·         is_really_writable()
·         load_class()
·         is_loaded()
·         get_config()
·         config_item()
·         show_error()
·         show_404()
·         log_message()
·         set_status_header()
·         get_mimes()
·         html_escape()
·         remove_invisible_characters()
·         is_https()
·         function_usable()
·         get_instance()
·         _error_handler()
·         _exception_handler()
·         _stringify_attributes()

Tên biến
·         $config

·         $db

·         $lang

Tên hằng
 • ENVIRONMENT
 • FCPATH 
 • SELF
 • BASEPATH
 • APPPATH
 • VIEWPATH
 • CI_VERSION
 • MB_ENABLED
 • ICONV_ENABLED
 • UTF8_ENABLED
 • FILE_READ_MODE
 • FILE_WRITE_MODE
 • DIR_READ_MODE
 • DIR_WRITE_MODE
 • FOPEN_READ
 • FOPEN_READ_WRITE
 • FOPEN_WRITE_CREATE_DESTRUCTIVE
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE_DESTRUCTIVE
 • FOPEN_WRITE_CREATE
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE
 • FOPEN_WRITE_CREATE_STRICT
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE_STRICT
 • SHOW_DEBUG_BACKTRACE
 • EXIT_SUCCESS
 • EXIT_ERROR
 • EXIT_CONFIG
 • EXIT_UNKNOWN_FILE
 • EXIT_UNKNOWN_CLASS
 • EXIT_UNKNOWN_METHOD
 • EXIT_USER_INPUT
 • EXIT_DATABASE
 • EXIT__AUTO_MIN
 • EXIT__AUTO_MAX
Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #tiensim
Nguồn: User Guide – General Topics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS