NTM Solutions

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

1.       Hàm VLOOKUP – Tìm kiếm theo chiều dọc

Cú pháp: VLOOKUP(giá trị,vùng tìm kiếm,cột trả về,kiểu trả về)

Giải thích: giá trị sẽ được tìm trong vùng tìm kiếm(cột đầu tiên), nếu tìm ra sẽ trả về giá trị ở cột tương ứng.

Kiểu trả về có 02 giá trị:

(tìm tuyệt đối=> tìm không thấy báo lỗi)

(tìm tương đối=> tìm giá trị gần đúng)

Chú ý: vùng tìm kiếm khi các bạn quét khối xong nhớ bấm F4 để cố định tọa độ.

Ví dụ:2.       Hàm HLOOKUP – Tìm kiếm theo chiều ngang

Cú pháp: HLOOKUP(giá trị, vùng tìm kiếm, dòng trả về, kiểu trả về)

Giải thích: giá trị sẽ được tìm trong vùng tìm kiếm(dòng đầu tiên), nếu tìm ra sẽ trả về giá trị ở dòng tương ứng.


Ví dụ:

Ngoài ra còn các hàm khác thuộc dạng LOOKUP các bạn xem thêm trong menu Formula->Lookup & Reference.

Nếu vẫn chưa hiểu, các bạn xem thêm video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS