NTM Solutions

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Xem mục lục tất cả bài viết Excel

1.       Lấy chẵn

Cú pháp: INT(số)

Ví dụ:
INT(15.6) trả ra kết quả: 15

INT(8/3) trả ra kết quả: 2

2.       Chia lấy lẻ

Cú pháp: MOD(Số bị chia,số chia)

Ví dụ: MOD(8,3) trả ra kết quả: 2

3.       Làm tròn

Cú pháp: ROUND(số,số làm tròn)

Số làm tròn nếu là âm thì tính từ hàng chục trở lên (dịch trái)

Số làm tròn nếu là dương thì tính từ sau dấu phẩy trở đi (dịch phải)

Ví dụ:
ROUND(15.62,1) trả ra kết quả: 15.6

ROUND(15.62,1) trả ra kết quả 20

4.       Các hàm toán học:

a.       Căn bậc hai: SQRT(số)

b.      Lũy thừa: POWER(cơ số, số mũ)

c.       Số PI: PI() trả ra 3,14

Ngoài ra còn các hàm toán học khác như SIN, COS, TAN,… các bạn tự xem thêm trong menu Formula->Math & Trig


Cách định dạng số các bạn xem lại bài 02 – Các thao tác định dạng

Các phép tính cơ bản và các hàm liên quan các bạn xem lại bài 03 – Các phép tính cơ bản

Nếu vẫn còn chưa hiểu mời các bạn xem video clip sau:

Xem mục lục tất cả bài viết Excel

Nguồn: Lớp học vi tính .COM

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS