NTM Solutions

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Cú pháp: INT(số)

Ví dụ:
INT(15.6) trả ra kết quả: 15

INT(8/3) trả ra kết quả: 2

2.       Chia lấy lẻ

Cú pháp: MOD(Số bị chia,số chia)

Ví dụ: MOD(8,3) trả ra kết quả: 2

3.       Làm tròn

Cú pháp: ROUND(số,số làm tròn)

+ Số làm tròn nếu là âm thì tính từ hàng chục trở lên (dịch trái)

+ Số làm tròn nếu là dương thì tính từ sau dấu phẩy trở đi (dịch phải)

Ví dụ:
ROUND(15.62,1) trả ra kết quả: 15.6

ROUND(15.62,1) trả ra kết quả 20

4.       Các hàm toán học:

a.       Căn bậc hai: SQRT(số)

b.      Lũy thừa: POWER(cơ số, số mũ)

c.       Số PI: PI() trả ra 3,14

Ngoài ra còn các hàm toán học khác như SIN, COS, TAN,… các bạn tự xem thêm trong menu Formula->Math & Trig


+ Cách định dạng số các bạn xem lại bài 02 – Các thao tác định dạng

+ Các phép tính cơ bản và các hàm liên quan các bạn xem lại bài 03 – Các phép tính cơ bản

Nếu vẫn còn chưa hiểu mời các bạn xem video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS