NTM Solutions

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

1.       Các hàm logic
a.       Hàm VÀ
Cú pháp: AND(biểu thức 1,biểu thức 2,…,biểu thức n)
Giải thích:Tất cả biểu thức là ĐÚNG=> trả ra kết quả TRUE, các trường hợp còn lại=>trả ra FALSE
Ví dụ:AND(2>1,15<18,3>1) trả ra TRUE
AND(2>1,15<18,3<1) trả ra FALSE do có 01 biểu thức 3<1 bị SAI
b.      Hàm HOẶC
Cú pháp: OR(biểu thức 1,biểu thức 2,…,biểu thức n)
Giải thích:tất cả biểu thức SAI=> trả ra kết quả FALSE, các trường hợp còn lại=> trả ra TRUE
Ví dụ:
c.       Hàm PHỦ ĐỊNH
Cú pháp: NOT(biểu thức)
Giải thích: trả ra kết quả phủ định (ngược lại)
Ví dụ: NOT (1<2) trả ra FALSE
2.       Hàm điều kiện IF
Cú pháp: IF(điều kiện,kết quả ĐÚNG,kết quả SAI)
Giải thích:biểu thức điều kiện trả ra TRUE=> trả ra kết quả ĐÚNG
Biểu thức điều kiện trả ra FALSE=> kết quả SAI
Ví dụ: =IF(5>2,”Lớn hơn”,”Nhỏ hơn hoặc bằng”)
3.       Hàm điều kiện kết hợp xử lý lỗi IFERROR
+ Cú pháp:IFERROR(giá trị đúng, giá trị LỖI)
+ Giải thích: hàm này dùng để dấu lỗi,hiện ra thông báo của mình.Nếu biểu thức giá trị ĐÚNG bị lỗi hàm => trả ra giá trị LỖI
+ Các lỗi thông dụng của hàm EXCEL
#VALUE! Lỗi giá trị ô không phù hợp. Ví dụ: =5<A lỗi vì 5 là giá trị số, A là giá trị chữ không so sánh được
#NAME! sai tên
#DIV/0! Chia 01 giá trị cho 0
#N/A! [not availble][not answer][not applicable] không tìm thấy giá trị trong vùng nào đó (thường bị trong các hàm LOOKUP)
#REF!N tọa độ ô tham chiếu không tồn tại (do khai báo sai, hoặc xóa ô)
#NUM! sai định dạng số
#NULL! Giá trị rỗng trong công thức

Ví dụ: IFERROR(5<A,”lỗi”)Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục tất cả bài viết Excel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS