NTM Solutions

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

1.       Các hàm logic

a.       Hàm VÀ

Cú pháp: AND(biểu thức 1,biểu thức 2,…,biểu thức n)

Giải thích:
Tất cả biểu thức là ĐÚNG=> trả ra kết quả TRUE, các trường hợp còn lại=>trả ra FALSE

Ví dụ:
AND(2>1,15<18,3>1) trả ra TRUE

AND(2>1,15<18,3<1) trả ra FALSE do có 01 biểu thức 3<1 bị SAI

b.      Hàm HOẶC

Cú pháp: OR(biểu thức 1,biểu thức 2,…,biểu thức n)

Giải thích:
tất cả biểu thức SAI=> trả ra kết quả FALSE, các trường hợp còn lại=> trả ra TRUE

Ví dụ:

OR(2>1,5<3) trả ra TRUE do có trường hợp 2>1 đúng

OR(3>1, 5<3, 6<2) trả ra FALSE do tất cả đều sai


c.       Hàm PHỦ ĐỊNH

Cú pháp: NOT(biểu thức)

Giải thích: trả ra kết quả phủ định (ngược lại)

Ví dụ: NOT (1<2) trả ra FALSE

2.       Hàm điều kiện IF

Cú pháp: IF(điều kiện,kết quả ĐÚNG,kết quả SAI)

Giải thích:
biểu thức điều kiện trả ra TRUE=> trả ra kết quả ĐÚNG

Biểu thức điều kiện trả ra FALSE=> kết quả SAI

Ví dụ: =IF(5>2,”Lớn hơn”,”Nhỏ hơn hoặc bằng”)

3.       Hàm điều kiện kết hợp xử lý lỗi IFERROR

+ Cú phápIFERROR(giá trị đúng, giá trị LỖI)

+ Giải thích: hàm này dùng để dấu lỗi,hiện ra thông báo của mình.Nếu biểu thức giá trị ĐÚNG bị lỗi hàm => trả ra giá trị LỖI

+ Các lỗi thông dụng của hàm EXCEL

#VALUE! Lỗi giá trị ô không phù hợp. Ví dụ: =5<A lỗi vì 5 là giá trị số, A là giá trị chữ không so sánh được

#NAME! sai tên

#DIV/0! Chia 01 giá trị cho 0

#N/A! [not availble][not answer][not applicable] không tìm thấy giá trị trong vùng nào đó (thường bị trong các hàm LOOKUP)

#REF!N tọa độ ô tham chiếu không tồn tại (do khai báo sai, hoặc xóa ô)

#NUM! sai định dạng số

#NULL! Giá trị rỗng trong công thức

Ví dụ: IFERROR(5<A,"lỗi")
Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS