NTM Solutions

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ


Quay về mục lục VBA Macro


Trong bài này chúng ta sẽ học 01 số hàm xử lý ngày giờ
1.       Hàm Now
Hiện ngày giờ hiện tại.
Dim t As String
t = Now
MsgBox t
2.       Hàm Year
Tách năm trong chuỗi ngày
Dim t As String
t = Year(Now)
MsgBox t
3.       Hàm Month
Tách tháng trong chuỗi ngày
Dim t As String
t = Month(Now)
MsgBox t
4.       Hàm Day
Tách ngày trong chuỗi ngày
Dim t As String
t = Day(Now)
MsgBox t

5.       DateAdd
Tăng thời gian lên 01 đơn vị(ngày, tuần, tháng,quý, năm, giờ, phút ,giây)
Cú pháp:
DateAdd(interval,number,date)
Các giá trị của interval:
yyyy
Year
q
Quarter
m
Month
y
Day of year
d
Day
w
Weekday
ww
Week
h
Hour
n
Minute
s
Second

Ví dụ:
Dim t As String
t = DateAdd("m", 2, "Jan 10 2015")
MsgBox t
6.       Hour-Minute-Second
*Hour => Tách giờ của chuỗi ngày
Dim t As String
t = Hour(Now)
MsgBox t

*Minute => Tách phút của chuỗi ngày
Dim t As String
t = Minute(Now)
MsgBox t

*Second => Tách giây của chuỗi ngày
Dim t As String
t = Second(Now)
MsgBox t

7.       TimeValue
Tách giá trị thời gian giờ phút giây của chuỗi ngày
Dim t As String
t = TimeValue(Now)
MsgBox t
Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS