NTM Solutions

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

If Dieukien Then Câu Lệnh
Hoặc:
If Dieukien Then
Câu lệnh 1
            Câu lệnh 2

Câu lệnh n

End If
Ví dụ:
If 1 = 1 Then MsgBox "Sai"
ð  Kết quả sẽ xuất ra 01 thông báo : “Sai”

*Cú pháp 2:
If Dieukien Then
            Câu lệnh 1
            Câu lệnh 2

Câu lệnh n
Else
            Câu lệnh 1
            Câu lệnh 2

Câu lệnh n
End If
Ví dụ:

Dim diemthi As Integer
    diemthi = 7
    If diemthi >= 5 Then
        MsgBox "Pass"
    Else
        MsgBox "Fail"
    End If
Các bạn thử đổi giá trị điểm thi => 1 số <5 (ví dụ: 4) xem kết quả ra sao)

Nếu vẫn chưa làm được các bạn xem video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS