NTM Solutions

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

Quay về mục lục VBA Macro

1.       Xử lý chuỗi
a.       Nối chuỗi
Trong VBA ta nối chuỗi bằng dấu &
Ví dụ 1: Msgbox “Xin chào “ & “ lophocvitinh.COM!!”
, hoặc 02 biến kiểu String
Ví dụ 2:
Dim s1,s2 As String
s1 = “Tom”
s2 = “ và Jerry.”
Msgbox s1 & s2
b.      Cắt trái
Left(chuỗi,số ký tự cần cắt)
Ví dụ:
Dim s,cut As String
s = “lophocvitinh.COM”
cut = Left(s,12)
Msgbox cut
‘Kết quả xuất ra chuỗi lophocvitinh (12 ký tự)
c.       Cắt phải
Right(chuỗi,số ký tự cần cắt)
Ví dụ:
Dim s, cut As String
s = "lophocvitinh.COM"
cut = Right(s, 3)
MsgBox cut
d.      Cắt ở giữa
Mid(chuỗi,vị trí bắt đầu lấy,chiều dài chuỗi muốn cắt)
Ví dụ:
Dim s, cut As String
s = "lophocvitinh.COM"
cut = Mid(s, 7, 6)
MsgBox cut
e.      Chiều dài chuỗi
Len(chuỗi)
Ví dụ:
Dim s As String
Dim chieudai As Integer
s = "lophocvitinh.COM"
chieudai = Len(s)
MsgBox chieudai
f.        Tìm ký tự trong chuỗi
Instr(chuỗi,chuỗi cần tìm)
Dim vitri As Integer

vitri = InStr("lophocvitinh.COM", "vitinh")

MsgBox vitri


Một số hàm xử lý chuỗi khác:
       *StrReverse(chuỗi)
      Dim s, chuoidao As String
s = "lophocvitinh.COM"
chuoidao = StrReverse(s)
MsgBox chuoidao
*StrComp(chuỗi 1,chuỗi 2)
So sánh 02 chuỗi=> nếu giống nhau trả ra số 0
            *CStr(chuỗi)
               Ép chuyển sang kiểu string
            *UCase(chuỗi)
               Chuyển chữ HOA hết.
            *LCase(chuỗi)
               Chuyển chữ thường hết.

Nếu còn chưa hiểu các bạn xem video clip VBA Macro sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS