NTM Solutions

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo


Quay về mục lục VBA Macro

Trong VBA Excel có 02 hàm thông báo hay sử dụng:
01 – MsgBox(hiện thông báo và các nút chọn)
02 – InputBox (cho user nhập liệu)
Tùy vào mục đích của bạn mà sử dụng cho phù hợp.

****Cú pháp Msgbox****
MsgBox “Câu thông báo”,nút,”Tiêu đề”
Nếu lấy kết quả trả về từ người dùng thì thêm cặp dấu MsgBox(“Câu thông báo”,nút,”Tiêu đề”)
Các nút thông dụng trong hàm MsgBox:


vbOKCancel : 02 nút OK và Cancel
vbOKOnly: chỉ có nút OK
vbYesNo: có 02 nút Yes và No
vbYesNoCancel: có 03 nút Yes, No, Cancel

Ngoài ra còn các nút khác bạn tự tìm hiểu nhé.
Ví dụ:
·         Tạo 01 file Book1.xlsm
·         Gõ đoạn code sau:
MsgBox "Xin chào VBA" , vbInformation, "Thông báo"
Dòng chữ vbInformation các bạn lần lượt thay bằng các nút khác để xem kết quả thay đổi ra sao.
Nếu muốn xuống hàng các bạn dùng dấu &vbNewLine
Ví dụ:
MsgBox "Xin chào VBA!!!" & vbNewLine & "Dòng 02", vbYesNoCancel, "Thông báo"

Tóm lại, ghép chuỗi trong VBA các bạn dùng dấu &


****Cú pháp InputBox****


Kết quả trả về là 01 chuỗi String
Ví dụ:
·         Tạo 01 file Book1.xlsm
·         GÕ đoạn code VBA sau:
Dim s
s = InputBox("Nhap ten cua ban:")
MsgBox "Xin chào " & s, vbOKOnly
Save lại=> Đóng file mở lại và xem kết quả.
Chú ý:
·         Trong VBA các bạn chú thích bằng dấu nháy đơn trước dòng chú thích.
·         Khai báo biến bằng chữ Dim (không cần khai báo rõ loại biến).

Nếu vẫn làm chưa được các bạn xem video clip hướng dẫn sau:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS