NTM Solutions

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

Quay về mục lục VBA Macro

1.       Vòng lặp For…Next
+ Cú pháp:
Dim i As Integer
For i=0 To n
Câu lệnh 1
Câu lệnh 2
Câu lệnh n
Next i
+ Ví dụ:
                Dim i As Integer
                For i=0 To 10
                                Msgbox i
                Next i   
Bạn cũng có thể lồng nhiều vòng lặp For với nhau.Ví dụ:
Dim i,j As Integer
For i=1 To 3
                For j=1 To 3
                                Cells(i,j).value = 100
                Next j
Next i
Các bạn qua màn hình Worksheet sẽ thấy 01 khối (A1:C3) đều có giá trị là 100


2.       Vòng lặp For…Each
Lặp từng đối tượng trong 01 nhóm đối tượng.
01 số cách sử dụng:
Cách 1:

Dim rng As Range
Set rng = Range("A1:C3")
For Each Cell In rng
Cell.Value = 100
Next
Cách 2:
Dim rng As Range

'Quét khoi 01 vùng nào do trong Worksheet
Set rng = Selection
For Each Cell In rng
    Cell.Value = 100
Next
Hai ví dụ trên các bạn vào màn hình Worksheet để xem kết quả hiển thị nhé.
3.       Vòng lặp Do While…Loop
+ Cú pháp:
Do While dieukien
                Câu lệnh 1
                Câu lệnh 2
                Câu lệnh n
Loop
+ Ví dụ:
Dim i As Integer
i = 1
Do While i <= 10
    MsgBox i
    i = i + 1
Loop
4.       Vòng lặp While…Wend
+ Cú pháp
While dieu_kien
                Câu lệnh 1
                Câu lệnh 2
                ….
                Câu lệnh n
Wend
+ Ví dụ:
Dim i As Integer
i = 1
While i <= 10
    MsgBox i
    i = i + 1
Wend

Nếu chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS