NTM Solutions

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 03-TẠO BẢNG

Xem mục lục lập trình NodeJS

Tạo bảng

Để tạo bảng trong MySQL, sử dụng câu truy vấn “CREATE TABLE

Hãy xác định tên cơ sở dữ liệu khi bạn tạo kết nối.

Ví dụ: tạo bảng tên là “customer”

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table created.");
  });
});

Lưu mã với tên tập tin là “demo_create_table.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_create_table.js

Nếu đúng kết quả sẽ là:

Connected!
Table created.


Khóa chính

Khi tạo bảng, bạn nên tạo 01 cột với khóa duy nhất cho mỗi dòng tin.

Thao tác này có thể thực hiện được bằng việc dành riêng 01 cột bằng câu lệnh “INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY” để chèn 01 con số nhảy từ động bắt đầu từ 1 và tăng dần lên mỗi dòng tin.

Ví dụ:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "CREATE TABLE customers (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table created");
  });
});

Trong trường hợp bảng đã tồn tại, sử dụng từ khóa ALTER TABLE

Ví dụ: tạo khóa chính cho 01 bảng đã có sẵn.

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  var sql = "ALTER TABLE customers ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table altered");
  });
});

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS