NTM Solutions

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 02-TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xem mục lục lập trình NodeJS

Để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL, dùng câu lệnh "CREATE DATABASE"

Ví dụ:

Tạo 01 cơ sở dữ liệu có tên là “mydb

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Đã kết nối!");
  con.query("CREATE DATABASE nodejs", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Đã tạo ra cơ sở dữ liệu");
  });
});

Lưu đoạn mã trên thành tập tin tên là “demo_create_db.js” và chạy nó.

Ghi chú: các bạn nhớ chạy mysql trước

d:/node/node demo_create_db.js

Kết quả trả ra sẽ là:

Đã kết nối!
Đã tạo ra cơ sở dữ liệu.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS