NTM Solutions

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 01-GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Cơ sở dữ liệu MySQL


Trước tiên ta vào đây để tải miễn phí cơ sở dữ liệu MySQL:

https://www.mysql.com/downloads/

Hoặc tải gói WAMP cài cho dễ.

02-Cài đặt MySQL


Một khi bạn đã có MySQL và chạy nó trên máy chủ, bạn có thể truy cập nó bằng cách dùng NODEJS.

Để truy cập 01 cơ sở dữ liệu MySQL bằng NODEJS, ta cần cài module MySQL bằng npm

d:/node/npm install mysql

Bây giờ ta cứ việc đính kèm module này và xử lý cơ sở dữ liệu MySQL

var mysql = require('mysql');

03-Tạo kết nối


Ta bắt đầu bằng việc tạo 01 kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Dùng username và password từ cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Đã kết nối!");
});

Lưu tập tin với tên là: demo_db_connection.js và chạy nó.

d:/node/node demo_db_connection.js

Nếu thành công nó sẽ hiện thông báo sau trên cmd: Đã kết nối!

04-Truy vấn đến cơ sở dữ liệu


Sử dụng câu lệnh MySQL để đọc hoặc ghi vào cơ sở dữ liệu. Cái này thường được gọi là “truy vấn” cơ sở dữ liệu.

Đối tượng kết nối đã tạo ra trong ví dụ trên có 01 phương thức dùng để truy vấn cơ sở dữ liệu:

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!");
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Result: " + result);
  });
});


Phương thức truy vấn có 01 câu lệnh sql như là 01 tham số và trả về kết quả.

Ta sẽ học cách: đọc, ghi, xóa, và cập nhật trong chương kế.

Các bạn đọc thêm về câu lệnh SQL tại đây.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS