NTM Solutions

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 09-GỬI EMAIL

Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

01-Module Nodemailer

Module Nodemailer giúp ta có thể dễ dàng gửi email từ máy chủ.

Module Nodemailer có thể được tải và cài đặt qua npm

Npm install nodemailer

Sau khi cài đặt xong ta có thể đính kèm module Nodemailer trong bất kỳ chương trình nào:

var nodemailer = require('nodemailer');

02-Gửi 01 email

Bây giờ bạn đã có thể gửi email từ máy chủ của mình.

Sử dụng username và mật khẩu từ nhà cung cấp email để gửi thư.

Ví dụ sau đây sẽ dùng Gmail để gửi thư.

var nodemailer = require('nodemailer');

var transporter = nodemailer.createTransport({
  service: 
'gmail',
  auth: {
    user: 
'youremail@gmail.com',
    pass: 
'yourpassword'
  }
});

var mailOptions = {
  from: 
'youremail@gmail.com',
  to: 
'ntm@lophocvitinh.com',
  subject: 
'Gửi Email dùng Node.js',
  text: 
'Thật dễ dàng!'
};

transporter.sendMail(mailOptions, 
function(error, info){
  
if (error) {
    console.log(error);
  } 
else {
   
 console.log('Email sent: ' + info.response);
  }
});

03-Gửi đến nhiều người

Để gửi 01 email đến nhiều hơn 01 người nhận, ta thêm vào thuộc tính “to” của đối tượng mailOptions, phân cách bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

var mailOptions = {
  from: 
'youremail@gmail.com',
  to: 
'myfriend@yahoo.commyotherfriend@yahoo.com',
  subject: 'Sending Email using Node.js',
  text: 
'That was easy!'
}

04-Gửi nội dung HTML

Để gửi nội dung định dạng HTML, ta sử dụng thuộc tính “html” thay vì “text”.

Ví dụ:

var mailOptions = {
  from: 
'youremail@gmail.com',
  to: 
'ntm@lophocvitinh.com',
  subject: 
'Sending Email using Node.js',
  html: 
'<h1>Welcome</h1><p>That was easy!</p>'
}

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Các bạn hãy bấm nút LIKE  SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.
By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS