NTM Solutions

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 07-CÁC SỰ KIỆNNODEJS rất thích hợp cho các ứng dụng điều khiển sự kiện.

01-Các sự kiện trong NODEJS

Mỗi hành động trên máy tính là 01 sự kiện. Ví dụ như là khi 01 kết nối được tạo hoặc khi mở 01 tập tin.

Các đối tượng trong NODEJS có thể phát sinh sự kiện, ví dụ như đối tượng readStream tạo ra các sự kiện khi mở và đóng 01 tập tin.

Ví dụ:
var fs = require('fs');
var rs = fs.createReadStream('./demofile.txt');
rs.on(
'open'function () {
  console.log(
'The file is open');
});

02-Module Events

NODEJS có 01 module dựng sẵn, gọi là “Events” nơi mà bạn có thể create-, fire-, và listen- các sự kiện của mình.

Để đính kèm module Events ta dùng phương thức require() .Hơn nữa, tất cả thuộc tính và phương thức của sự kiện là 01 thực thể của đối tượng EventEmitter.

Để có thể truy cập các phương thức và thuộc tính này, ta tạo đối tượng EventEmitter:

var events = require('events');
var eventEmitter = new events.EventEmitter();

03-Đối tượng EventEmitter

Bạn có thể gán xử lý sự kiện vào sự kiện của mình với đối tượng EventEmitter.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta tạo 01 hàm sẽ được thực thi khi 01 sự kiện “scream” bị hủy.

Để hủy 01 sự kiện, dùng phương thức emit()

Ví dụ:

var events = require('events');
var eventEmitter = new events.EventEmitter();

//Create an event handler:
var myEventHandler = function () {
  console.log(
'I hear a scream!');
}

//Assign the event handler to an event:
eventEmitter.on('scream', myEventHandler);

//Fire the 'scream' event:
eventEmitter.emit('scream');

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Các bạn hãy bấm nút LIKE  SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.
By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS