NTM Solutions

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 11-CÂU LỆNH LIMIT

Xem mục lục lập trình NodeJS

01-Giới hạn kết quả

Bạn có thể giới hạn số dòng tin trả về từ câu truy vấn bằng cách dùng câu lệnh “LIMIT

Ví dụ: chọn 05 dòng đầu tiên trong bảng “customer

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "SELECT * FROM customers LIMIT 5";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_limit.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_db_limit.js

Kết quả trả ra màn hình CMD sẽ là:
[
  { id: 1, name: 'John', address: 'Highway 71'},
  { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
  { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'},
  { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'},
  { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'}
]

02-Bắt đầu từ 01 vị trí khác

Nếu muốn trả về 05 dòng tin bắt đầu từ dòng tin thứ 03, bạn có thể dùng từ khóa “OFFSET

Ví dụ:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "SELECT * FROM customers LIMIT 5 OFFSET 2";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Ghi chú: “OFFSET 2” nghĩa là bắt đầu từ vị trí thứ 03 chứ không phải vị trí thứ 02!

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_offset.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_db_offset.js

Kết quả trả ra sẽ là:

[
  RowDataPacket { name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4', id: 3 },
  RowDataPacket { name: 'Amy', address: 'Apple st 652', id: 4 },
  RowDataPacket { name: 'Michael', address: 'Canyon 123', id: 6 },
  RowDataPacket { name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2', id: 7 },
  RowDataPacket { name: 'Betty', address: 'Green Grass 1', id: 8 }
]

03-Cú pháp rút gọn

Bạn cũng có thể viết câu lệnh SQL kiểu như vầy “LIMIT 2,5” để trả ra kết quả offset như ví dụ trên.

Ví dụ:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "SELECT * FROM customers LIMIT 2, 5";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS