NTM Solutions

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 08-CÂU LỆNH XÓA

Xem mục lục lập trình NodeJS


Xóa dòng tin

Bạn có thể xóa các dòng tin từ 01 bảng bằng cách dùng câu lệnh “DELETE FROM

Ví dụ: xóa dòng tin với address là “Moutain 21

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "DELETE FROM customers WHERE address = 'Mountain 21'";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Number of records deleted: " + result.affectedRows);
  });
});

Chú ý câu lệnh WHERE trong cú pháp truy vấn DELETE: dùng WHERE để xác định xem dòng tin nào sẽ bị xóa. Nếu không có WHERE tất cả dòng tin sẽ bị xóa!

Lưu đoạn mã trên thành tập tin “demo_db_delete.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_delete.js

Kết quả trả ra CMD sẽ là: Number of records deleted: 1


Đối tượng trả về

Khi thực thi 01 câu truy vấn, 01 đối tượng kết quả sẽ được trả về.

Đối tượng kết quả chưa thông tin về cách câu truy vấn tác động lên bảng.

Đối tượng kết quả trả về từ ví dụ trên trông giống như vầy:

{
  fieldCount: 0,
  affectedRows: 1,
  insertId: 0,
  serverStatus: 34,
  warningCount: 0,
  message: '',
  protocol41: true,
  changedRows: 0
}

Giá trị của các thuộc tính có thể hiển thị như trong ví dụ sau:

Ví dụ: trả  về số dòng bị tác động:

console.log(result.affectedRows)

Kết quả trả ra CMD là: 1

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS