NTM Solutions

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 09-CÂU LỆNH XÓA BẢNG

Xem mục lục lập trình NodeJS

Xóa 01 bảng

Bạn có thể xóa 01 bảng bằng câu lệnh “DROP TABLE

Ví dụ: xóa bảng “customers

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "DROP TABLE customers";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Table deleted");
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên “demo_db_drop_table.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_drop_table.js

Kết quả trả ra CMD là: Table deleted

Chỉ xóa nếu có tồn tại

Nếu bảng mà bạn muốn xóa vì lí do nào đó đã không còn tồn tại, ta có thể dùng câu lệnh “IF EXISTS” để tránh gây lỗi.

Ví dụ: xóa bảng “customers” nếu có tồn tại.

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "DROP TABLE IF EXISTS customers";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên “demo_db_drop_table_if.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_db_drop_table_if.js

Nếu bảng muốn xóa có tồn tại kết quả sẽ trông như vầy:

{
  fieldCount: 0,
  affectedRows: 0,
  insertId: 0,
  serverstatus: 2,
  warningCount: 0,
  message: '',
  protocol41: true,
  changedRows: 0
}

Nếu bảng muốn xóa không tồn tại, kết quả sẽ như vầy:
{
  fieldCount: 0,
  affectedRows: 0,
  insertId: 0,
  serverstatus: 2,
  warningCount: 1,
  message: '',
  protocol41: true,
  changedRows: 0
}

Như bạn đã thấy sự khác nhau nằm ở thuộc tính warningCount được thiết lập lên 1 nếu bảng không tồn tại.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS