NTM Solutions

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 07-CÂU LỆNH ORDER BY

Xem mục lục lập trình NodeJS

Sắp xếp kết quả

Ta dùng câu lệnh ORDER BY để sắp xếp kết quả tăng dần hay giảm dần.

Theo mặc định, từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp kết quả tăng dần.

Để sắp xếp kết quả giảm dần dùng từ khóa DESC.
Tự học NODEJS
Tự học NODEJSVí dụ: sắp xếp kết quả theo cột tăng dần theo bảng chữ cái
var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  con.query("SELECT * FROM customers ORDER BY name", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên tập tin “demo_db_orderby.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_orderby.js

Kết quả xuất ra màn hình CMD ta sẽ thấy cột name tăng dần theo bảng chữ cái a-z.

Sắp xếp giảm dần


Ví dụ: sắp xếp theo cột name giảm dần
var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "nodejs"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  con.query("SELECT * FROM customers ORDER BY name DESC", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result);
  });
});

Lưu đoạn mã trên với tên “demo_db_orderby_desc.js” và chạy nó.

d:/NODE/node demo_db_orderby_desc.js

Kết quả trả ra trên CMD ta sẽ thấy cột name sắp xếp theo thứ tự giảm dần z-a.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS