NTM Solutions

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

KHÓA HỌC NODEJS MYSQL-BÀI 10-CÂU LỆNH CẬP NHẬT

Xem mục lục lập trình NodeJS

Cập nhật bảng

Bạn có thể cập nhật các mẫu tin trong 01 bảng bằng câu lệnh “UPDATE

Ví dụ: chèn dữ liệu cột address từ “Valley 345” thành “Canyon 123

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "yourusername",
  password: "yourpassword",
  database: "mydb"
});

con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  var sql = "UPDATE customers SET address = 'Canyon 123' WHERE address = 'Valley 345'";
  con.query(sql, function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log(result.affectedRows + " record(s) updated");
  });
});

Chú ý: nếu không có câu lệnh WHERE tất cả mẫu tin sẽ bị cập nhật!

Lưu đoạn mã trên thành tập tin “demo_db_update.js” và chạy nó.

D:/NODE/node demo_db_update.js

Kết quả trả ra là: 1 record(s) updated

Đối tượng trả về

Khi thực thi 01 truy vấn, 01 đối tượng kết quả sẽ được trả về.

Đối tượng kết quả chứa thông tin về cách câu truy vấn tác động lên bảng.

Đối tượng kết quả trả về từ ví dụ trên sẽ trông như thế này:

{
  fieldCount: 0,
  affectedRows: 1,
  insertId: 0,
  serverStatus: 34,
  warningCount: 0,
  message: '(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0',
  protocol41: true,
  changedRows: 1
}

Giá trị của thuộc tính có thể hiển thị như ví dụ sau:

Ví dụ: trả về số dòng bị tác động

console.log(result.affectedRows)

Kết quả trên CMD sẽ là: 1

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem mục lục lập trình NodeJS

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS