NTM Solutions

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Khóa học CSS - Bài 29 - Thư viện ảnh

Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS

1. Thư viện ảnh

Ví dụ:
<html>
<head>
<style>
div.gallery 
{
    margin
: 5px;
    border
: 1px solid #ccc;
    float
: left;
    width
: 180px;
}

div.gallery:hover 
{
    border
: 1px solid #777;
}

div.gallery img 
{
    width
: 100%;
    height
: 300px; /*Nếu chiều cao hình bằng nhau thì để auto*/
}

div.desc 
{
    padding
: 15px;
    text-align
: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="gallery">
  
<a target="_blank" href="hinh\hinh01.jpg">
    
<img src="hinh\hinh01.jpg" alt="Fjords" width="300" height="200">
  
</a>
  
<div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

<div class="gallery">
  
<a target="_blank" href="hinh\hinh02.jpg">
    
<img src=" hinh\hinh02.jpg " alt="Forest" width="300" height="200">
  
</a>
  
<div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

<div class="gallery">
  
<a target="_blank" href="hinh\hinh03.jpg">
    
<img src="hinh\hinh03.jpg" alt="Northern Lights" width="300" height="200">
  
</a>
  
<div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

<div class="gallery">
  
<a target="_blank" href="hinh\hinh04.jpg">
    
<img src="hinh\hinh04.jpg" alt="Mountains" width="300" height="200">
  
</a>
  
<div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

</body>
</html>

2. Thư viện ảnh responsive

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/*Chú ý các tấm hình sử dụng phải có kích thước bằng nhau*/
div.gallery {
    border: 1px solid #ccc;
}

div.gallery:hover {
    border: 1px solid #777;
}

div.gallery img {
    width: 100%;
    height: auto;
}

div.desc {
    padding: 15px;
    text-align: center;
}

* {
    box-sizing: border-box;
}

.responsive {
    padding: 0 6px;
    float: left;
    width: 24.99999%;
}

@media only screen and (max-width: 700px) {
    .responsive {
        width: 49.99999%;
        margin: 6px 0;
    }
}

@media only screen and (max-width: 500px) {
    .responsive {
        width: 100%;
    }
}

.clearfix:after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Responsive Image Gallery</h2>
<h4>Resize the browser window to see the effect.</h4>

<div class="responsive">
  <div class="gallery">
    <a target="_blank" href="hinh\hinh01.jpg">
      <img src="hinh\hinh01.jpg" alt="Trolltunga Norway" width="300" height="200">
    </a>
    <div class="desc">Add a description of the image here</div>
  </div>
</div>


<div class="responsive">
  <div class="gallery">
    <a target="_blank" href="hinh\hinh02.jpg">
      <img src="hinh\hinh02.jpg" alt="Forest" width="600" height="400">
    </a>
    <div class="desc">Add a description of the image here</div>
  </div>
</div>

<div class="responsive">
  <div class="gallery">
    <a target="_blank" href="hinh\hinh03.jpg">
      <img src="hinh\hinh03.jpg" alt="Northern Lights" width="600" height="400">
    </a>
    <div class="desc">Add a description of the image here</div>
  </div>
</div>

<div class="responsive">
  <div class="gallery">
    <a target="_blank" href="hinh\hinh04.jpg">
      <img src="hinh\hinh04.jpg" alt="Mountains" width="600" height="400">
    </a>
    <div class="desc">Add a description of the image here</div>
  </div>
</div>

<div class="clearfix"></div>

<div style="padding:6px;">
  <p>This example use media queries to re-arrange the images on different screen sizes: for screens larger than 700px wide, it will show four images side by side, for screens smaller than 700px, it will show two images side by side. For screens smaller than 500px, the images will stack vertically (100%).</p>
  <p>You will learn more about media queries and responsive web design later in our CSS Tutorial.</p>
</div>

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ, các bạn xem thêm video clip sau:

Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS


Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS