NTM Solutions

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Khóa học CSS - Bài 28 - Hiệu ứng dropdown

Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS


Trong thiết kế web có 01 hiệu ứng rất hay được sử dụng:

Rê chuột ngang qua đối tượng-> sổ xuống 01 cái gì đó: gọi là hiệu ứng dropdown.

1. Dropdown cơ bản

Ví dụ: rê chuột ngang qua đối tượng-> xổ xuống 01 nội dung

<style>
.dropdown 
{
    position
: relative;
    display
: inline-block;
}

.dropdown-content 
{
    display
: none; /*ẩn đối tượng khi chưa rê chuột qua*/
    position
: absolute;
    background-color
: #f9f9f9;
    min-width
: 160px;
    box-shadow
: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    padding
: 12px 16px;
    z-index
: 1;
}

.dropdown:hover .dropdown-content 
{
    display
: block;
}
</style>

<div class="dropdown">
  
<span>Mouse over me</span>
  
<div class="dropdown-content">
    
<p>Hello World!</p>
  
</div>
</div>


2. Dropdown menu

Ví dụ: menu dropdown 01 cấp, rê chuột ngang qua xổ xuống danh sách chọn lựa.

<style>
/* Style The Dropdown Button */
.dropbtn 
{
    background-color
: #4CAF50;
    color
: white;
    padding
: 16px;
    font-size
: 16px;
    border
: none;
    cursor
: pointer;
}

/* The container <div> - needed to position the dropdown content */
.dropdown 
{
    position
: relative;
    display
: inline-block;
}

/* Dropdown Content (Hidden by Default) */
.dropdown-content 
{
    display
: none;
    position
: absolute;
    background-color
: #f9f9f9;
    min-width
: 160px;
    box-shadow
: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index
: 1;
}

/* Links inside the dropdown */
.dropdown-content a 
{
    color
: black;
    padding
: 12px 16px;
    text-decoration
: none;
    display
: block;
}

/* Change color of dropdown links on hover */
.dropdown-content a:hover 
{background-color: #f1f1f1}

/* Show the dropdown menu on hover */
.dropdown:hover .dropdown-content 
{
    display
: block;
}

/* Change the background color of the dropdown button when the dropdown content is shown */
.dropdown:hover .dropbtn 
{
    background-color
: #3e8e41;
}
</style>

<div class="dropdown">
  
<button class="dropbtn">Dropdown</button>
  
<div class="dropdown-content">
    
<a href="#">Link 1</a>
    
<a href="#">Link 2</a>
    
<a href="#">Link 3</a>
  
</div>
</div>

3. Canh lề phải nội dung có dropdown

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.dropbtn {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 16px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    cursor: pointer;
}

.dropdown {
    position: relative;
    display: inline-block;
}

.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    right: 0;
    background-color: #f9f9f9;
    min-width: 160px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
}

.dropdown-content a {
    color: black;
    padding: 12px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
}

.dropdown-content a:hover {background-color: #f1f1f1}

.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

.dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: #3e8e41;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Aligned Dropdown Content</h2>
<p>Determine whether the dropdown content should go from left to right or right to left with the left and right properties.</p>

<div class="dropdown" style="float:left;">
  <button class="dropbtn">Left</button>
  <div class="dropdown-content" style="left:0;">
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>

<div class="dropdown" style="float:right;">
  <button class="dropbtn">Right</button>
  <div class="dropdown-content">
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>

</body>
</html>

4. Dropdown hình ảnh thumbnail

Ví dụ: hình hiển thị là thumbnail, khi rê chuột qua thì phóng to.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.dropdown {
    position: relative;
    display: inline-block;
}

.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color: #f9f9f9;
    min-width: 160px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

.desc {
    padding: 15px;
    text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Dropdown Image</h2>
<p>Move the mouse over the image below to open the dropdown content.</p>

<div class="dropdown">
  <img src="hinh\linh.jpg" alt="Linh" width="100" height="50">
  <div class="dropdown-content">
    <img src="hinh\linh.jpg" alt="Linh" width="300" height="200">
    <div class="desc">Con gái tên Linh thường rất XINH!!</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

5. Dropdown menu chuyển hướng

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
    background-color: #333;
}

li {
    float: left;
}

li a, .dropbtn {
    display: inline-block;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}

li a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: red;
}

li.dropdown {
    display: inline-block;
}

.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color: #f9f9f9;
    min-width: 160px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
}

.dropdown-content a {
    color: black;
    padding: 12px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
    text-align: left;
}

.dropdown-content a:hover {background-color: #f1f1f1}

.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li class="dropdown">
    <a href="javascript:void(0)" class="dropbtn">Dropdown</a>
    <div class="dropdown-content">
      <a href="#">Link 1</a>
      <a href="#">Link 2</a>
      <a href="#">Link 3</a>
    </div>
  </li>
</ul>

<h3>Dropdown Menu inside a Navigation Bar</h3>
<p>Hover over the "Dropdown" link to see the dropdown menu.</p>

</body>
</html>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:
Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS