NTM Solutions

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Khóa học CSS - Bài 12 - Thêm ICON

 Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS

1. Sử dụng Font Awesome Icons

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

Ví dụ:

<i class="fa fa-cloud"></i>
<i class="fa fa-heart"></i>
<i class="fa fa-car"></i>
<i class="fa fa-file"></i>
<i class="fa fa-bars"></i>


2. Sử dụng Bootstrap Icons

link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

Ví dụ:

<i class="glyphicon glyphicon-cloud"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-remove"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-user"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></i>

3. Sử dụng Google Icons

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">

Ví dụ:

<i class="material-icons">cloud</i>
<i class="material-icons">favorite</i>
<i class="material-icons">attachment</i>
<i class="material-icons">computer</i>
<i class="material-icons">traffic</i>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

 Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS

Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS