NTM Solutions

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Tự học CSS - Bài 12 - Thêm ICON


 Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS

1.    Sử dụng Font Awesome Icons

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
Ví dụ:
<i class="fa fa-cloud"></i>
<i class="fa fa-heart"></i>
<i class="fa fa-car"></i>
<i class="fa fa-file"></i>
<i class="fa fa-bars"></i>


2.    Sử dụng Bootstrap Icons

link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
Ví dụ:
<i class="glyphicon glyphicon-cloud"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-remove"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-user"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></i>

3.    Sử dụng Google Icons

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
Ví dụ:
<i class="material-icons">cloud</i>
<i class="material-icons">favorite</i>
<i class="material-icons">attachment</i>
<i class="material-icons">computer</i>
<i class="material-icons">traffic</i>
Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Nguồn: Lớp học vi tính .COM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS