NTM Solutions

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Kiến thức về IP

Làm các bài dạng trắc nghiệm (có chấm điểm - mục Quản Trị Mạng) tại đây: 

[ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm ]


Một địa chỉ IP v4 có 32 bit, tách thành 02 phần: Network ID và Host ID

Network ID: định danh cho mạng đó

Host ID: định danh cho 01 host trong mạng đó.

Ví dụ: số IP: 192.168.1.25 biểu diễn 32 bit (hệ nhị phân) sẽ như sau:

11000000.10101000.00000001.00011001

Cách tính số nhị phân các bạn dùng phần mềm calculator của window để xem nhé.Ở đây tôi đổi thử số 25 sang nhị phân làm ví dụ:
00011001 = 0*27 + 0*26 + 0*25+ 1*24 + 1*23 + 0*22 0*21 + 1*20 = 16 + 8 + 1 = 25

Trong 01 mạng có n địa chỉ IP (từ 0->n-1)
      +Địa chỉ IP đầu tiên là định danh cho mạng đó.
      + Địa chỉ IP cuối cùng là địa chỉ broadcast cho mạng đó

      Trong một mạng có n địa chỉ IP thì có n-2 địa chỉ được gán cho host.
Trong thực tế, đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ số thiết bị trong mạng <200 host nên ở đây tôi chỉ đề cập đến lớp C trong bài toán chia mạng con.
Bảng tra subnet được chia ra từ mạng lớp C

STT

Số bit Net.ID
Subnet mask
Số lượng mạng
Số lượng địa chỉ trong mạng
0
Lớp C
24
255.255.255.0
20
256
1
Lớp C + 1
25
255.255.255.128
21
128
2
Lớp C + 2
26
255.255.255.192
22
64
3
Lớp C + 3
27
255.255.255.224
23
32
4
Lớp C + 4
28
255.255.255.240
24
16
5
Lớp C + 5
29
255.255.255.248
25
8
6
Lớp C + 6
30
255.255.255.252
26
4
7
Lớp C + 7
31
255.255.255.254
27
2

Ví dụ :

+ Tình huống 1:

Công ty ABC sử dụng 01 đường mạng 192.168.4.0 và sử dụng subnet mask: 255.255.255.224
Hỏi: số lượng host tối đa mỗi subnet là bao nhiêu?

Giải đáp:
Nhìn vào Subnet Mask ta thấy khớp với dòng số thứ tự 3 trong bảng tra=> số địa chỉ tối đa là 32
      =>Số host tối đa: 32 -2 =30 (do địa chỉ đầu là network ID và địa chỉ cuối là broadcast id)

+ Tình huống 2:

Cho 01 địa chỉ IP: 192.101.6.85/26
Hỏi: xác định địa chỉ network ID và địa chỉ broadcast của đường mạng đó là bao nhiêu?

Giải đáp:
Nhìn vào số bit là 26 => khớp với dòng số thứ tự 02 trong bảng tra => số địa chỉ tối đa: 64

Dãy IP của mạng này sẽ là:
192.101.6.0 => 192.101.6.63
192.101.6.64 => 192.101.6.127
192.101.6.128 =>192.101.6.191
192.101.6.192 => 192.101.6.255

Địa chỉ trong đề bài là 85 => khớp với dòng màu đỏ
      =>network ID là 192.101.6.64/26
      =>broadcast ID là 192.101.6.127/26

+ Tình huống 3:

Cho địa chỉ IP: 192.168.101.105/27
Hỏi: thuộc subnet ID nào?

Giải đáp:
Nhìn vào số bit là 27 => khớp với dòng số thứ tự 3 trong bảng tra
Dãy IP của mạng này sẽ là:
192.168.101.0 => 192.168.101.31
192.168.101.32 => 192.168.101.63
192.168.101.64 => 192.168.101.95
192.168.101.96 => 192.168.101.127
192.168.101.128 => 192.168.101.159
192.168.101.160 => 192.168.101.191
192.168.101.192 => 192.168.101.223
192.168.101.224 => 192.168.101.255
Như vậy địa chỉ IP 192.168.101.105/27 khớp với đoạn mạng số 4 (tô màu đỏ).

+ Tình huống 4:

Công ty có 52 thiết bị cần đặt IP
Hỏi: đặt subnet mask là bao nhiêu?

Giải đáp: 52 host => khớp với dòng số thứ tự 2 (32<52<64) => subnet mask là 255.255.255.192


CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHIA SUBNET MASK IPv4

Làm các bài dạng trắc nghiệm (có chấm điểm - mục Quản Trị Mạng) tại đây: 

[ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm ]


Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS