NTM Solutions

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Kiến thức về IP


Một địa chỉ IP v4 có 32 bit, tách thành 02 phần: Network ID và Host ID

Network ID: định danh cho mạng đó

Host ID: định danh cho 01 host trong mạng đó.


Ví dụ: số IP: 192.168.1.25 biểu diễn 32 bit (hệ nhị phân) sẽ như sau:

11000000.10101000.00000001.00011001

Cách tính số nhị phân các bạn dùng phần mềm calculator của window để xem nhé.Ở đây tôi đổi thử số 25 sang nhị phân làm ví dụ:
00011001 = 0*27 + 0*26 + 0*25+ 1*24 + 1*23 + 0*22 0*21 + 1*20 = 16 + 8 + 1 = 25
Trong 01 mạng có n địa chỉ IP (từ 0->n-1)
      +Địa chỉ IP đầu tiên là định danh cho mạng đó.
      + Địa chỉ IP cuối cùng là địa chỉ broadcast cho mạng đó
      Trong một mạng có n địa chỉ IP thì có n-2 địa chỉ được gán cho host.
Trong thực tế, đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ số thiết bị trong mạng <200 host nên ở đây tôi chỉ đề cập đến lớp C trong bài toán chia mạng con.
Bảng tra subnet được chia ra từ mạng lớp C
STT

Số bit Net.ID
Subnet mask
Số lượng mạng
Số lượng địa chỉ trong mạng
0
Lớp C
24
255.255.255.0
20
256
1
Lớp C + 1
25
255.255.255.128
21
128
2
Lớp C + 2
26
255.255.255.192
22
64
3
Lớp C + 3
27
255.255.255.224
23
32
4
Lớp C + 4
28
255.255.255.240
24
16
5
Lớp C + 5
29
255.255.255.248
25
8
6
Lớp C + 6
30
255.255.255.252
26
4
7
Lớp C + 7
31
255.255.255.254
27
2

Ví dụ :

+ Tình huống 1:

Công ty ABC sử dụng 01 đường mạng 192.168.4.0 và sử dụng subnet mask: 255.255.255.224
Hỏi: số lượng host tối đa mỗi subnet là bao nhiêu?

Giải đáp:
Nhìn vào Subnet Mask ta thấy khớp với dòng số thứ tự 3 trong bảng tra=> số địa chỉ tối đa là 32
      =>Số host tối đa: 32 -2 =30 (do địa chỉ đầu là network ID và địa chỉ cuối là broadcast id)

+ Tình huống 2:

Cho 01 địa chỉ IP: 192.101.6.85/26
Hỏi: xác định địa chỉ network ID và địa chỉ broadcast của đường mạng đó là bao nhiêu?

Giải đáp:
Nhìn vào số bit là 26 => khớp với dòng số thứ tự 02 trong bảng tra => số địa chỉ tối đa: 64
Dãy IP của mạng này sẽ là:
192.101.6.0 => 192.101.6.63
192.101.6.64 => 192.101.6.127
192.101.6.128 =>192.101.6.191
192.101.6.192 => 192.101.6.255
Địa chỉ trong đề bài là 85 => khớp với dòng màu đỏ
      =>network ID là 192.101.6.64/26
      =>broadcast ID là 192.101.6.127/26

+ Tình huống 3:

Cho địa chỉ IP: 192.168.101.105/27
Hỏi: thuộc subnet ID nào?

Giải đáp:
Nhìn vào số bit là 27 => khớp với dòng số thứ tự 3 trong bảng tra
Dãy IP của mạng này sẽ là:
192.168.101.0 => 192.168.101.31
192.168.101.32 => 192.168.101.63
192.168.101.64 => 192.168.101.95
192.168.101.96 => 192.168.101.127
192.168.101.128 => 192.168.101.159
192.168.101.160 => 192.168.101.191
192.168.101.192 => 192.168.101.223
192.168.101.224 => 192.168.101.255
Như vậy địa chỉ IP 192.168.101.105/27 khớp với đoạn mạng số 4 (tô màu đỏ).

+ Tình huống 4:

Công ty có 52 thiết bị cần đặt IP
Hỏi: đặt subnet mask là bao nhiêu?

Giải đáp: 52 host => khớp với dòng số thứ tự 2 (32<52<64) => subnet mask là 255.255.255.192


CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHIA SUBNET MASK IPv4

Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS