NTM Solutions

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Khóa học CodeIgniter-Bài 21-Quản lý ứng dụng

#hoccodeigniter

Mặc định giả dụ bạn chỉ có ý định dùng CodeIgniter để quản lý 01 ứng dụng mà bạn xây dựng trong thư mục application/ . Tuy nhiên, ta hoàn toàn có khả năng tạp ra 01 tập các ứng dụng chia sẽ chung 01 cài đặt CodeIgniter, hoặc thậm chí đổi tên hoặc thay đổi vị trí của thư mục application/

Đổi tên thư mục Application

Nếu bạn muốn đổi tên thư mục application bạn có thể làm được điều này khi mở tập tin index.php trong thư mục gốc của CI và đổi giá trị trong biến $application_folder

$application_folder = 'application';

Đổi vị trí thư mục Application

Hoàn toàn có thể di chuyển thư mục application sang 01 vị trí khác trên máy chủ thay vì đặt nó trong thư mục gốc của web. Để làm điều này ta mở tập tin index.php và thiết lập 01 đường dẫn máy chủ đầy đủ trong biến $application_folder
$application_folder = '/path/to/your/application';

Chạy nhiều ứng dụng cùng 01 cài đặt CodeIgniter

Nếu bạn muốn chia sẻ 01 cài đặt CodeIgniter thông thường để quản lý nhiều ứng dụng khác nhau đơn giản chỉ cần đặt  mỗi ứng dụng trong 01 thư mục con của thư mục application/
Ví dụ, nếu ta có 02 ứng dụng tên là “foo” và “bar”. Ta có thể tạo cấu trúc thư mục như vầy:

applications/foo/

applications/foo/config/

applications/foo/controllers/

applications/foo/libraries/

applications/foo/models/

applications/foo/views/

applications/bar/

applications/bar/config/

applications/bar/controllers/

applications/bar/libraries/

applications/bar/models/

applications/bar/views/

Để chọn 01 ứng dụng nào cho các yêu cầu sử dụng ta mở tập tin index.php và thiết lập biến $application_folder . Ví dụ, ta chọn ứng dụng “foo” để dùng thì sẽ thiết lập như sau:
$application_folder = 'applications/foo';

Ghi chú:
Mỗi ứng dụng sẽ cần 01 tập tin index.php riêng dùng để gọi ứng dụng tương ứng mong muốn. Lúc này tập tin index.php giống như 01 tập tin mồi và ta có thể đặt tên gì tùy thích.
Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


By #tiensim

Nguồn: User Guide – General Topics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS