NTM Solutions

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Khóa học CodeIgniter-Bài 19-Tính năng Profiling

#hoccodeigniter


Lớp Profiler sẽ hiển thị các kết quả điểm chuẩn (benchmark), các truy vấn bạn chạy, và dũ liệu trong $_POST ở cuối các trang. Thông tin này có thể hữu dụng suốt quá trình phát triển nhằm mục đích hỗ trợ cho việc biên dịchtối ưu hóa.

Khởi tạo lớp

Điểm quan trọng:

Lớp này KHÔNG cần được khởi tạo. Nó được tải tự động bởi thư viện Output nếu tính năng profiling được kích hoạt như được nêu dưới đây.


Kích hoạt Profiler

Để kích hoạt profiler ta đặt dòng sau bất kỳ nơi nào bên trong các phương thức Controller:

$this->output->enable_profiler(TRUE);

Khi ta kích hoạt 01 báo cáo sẽ phát sinh và chèn vào cuối trang.

Để vô hiệu hóa tính năng profiler ta sẽ dùng đoạn mã sau:

$this->output->enable_profiler(FALSE);

Thiết lập các điểm chuẩn-Benchmark

Để Profiler biên dịch và hiển thị dữ liệu điểm chuẩn bạn phải đạt tên các điểm chuẩn bằng cú pháp đặc biệt.

Vui lòng đọc thông tin việc thiết lập các điểm chuẩn tại đây:

user_guide/libraries/benchmark.html

Kích hoạt và vô hiệu hóa phần Profiler

Mỗi phần trong dữ liệu Profiler có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu bằng cách thiết lập 01 biến cấu hình tương ứng thành TRUE hoặc FALSE. Ta có thể làm điều này bằng 02 cách . Cách 01: thiết lập trong biến cấu hình mặc định phạm vi toàn cục ở trong tập tin  application/config/profiler.php

Ví dụ:

$config['config']          = FALSE;

$config['queries']         = FALSE;

Cách 02: trong các controllers, bạn có thể viết chồng lên các giá trị mặc định của tập tin cấu hình bằng cách gọi hàm set_profiler_sections() của thư viện Output:

$sections = array(

        'config'  => TRUE,

        'queries' => TRUE

);$this->output->set_profiler_sections($sections);

Các phần có sẵn và khóa mảng được dùng để truy cập được mô tả trong bảng dưới đây:

Khóa
Mô tả
Mặc định
benchmarks
Thời gian đã tốn của các điểm kiểm tra chuẩn và tổng thời gian thực thi.
TRUE
config
Các biến cấu hình CodeIgniter
TRUE
controller_info
Lớp Controller và phương thức yêu cầu
TRUE
get
Bất kỳ dữ liệu GET đã truyền trong yêu cầu
TRUE
http_headers
Phần HTTP headers cho yêu cầu hiện hành
TRUE
memory_usage
Tổng bộ nhớ tiêu tốn của yêu cầu hiện tại tính bằn g đơn vị bytes
TRUE
post
Bất kỳ dữ liệu POST đã truyền trong yêu cầu
TRUE
queries
Liệt kê tất cả câu truy vấn cơ sở dữ liệu đã thực thi, bao gồm cả thời gian thực thi.
TRUE
uri_string
Đường dẫn URI của yêu cầu hiện tại
TRUE
session_data
Dữ liệu lưu trữ trong phiên hiện hành
TRUE
query_toggle_count
Số câu truy vấn sau khi việc khóa câu truy vấn đặt mặc định là ẩn.
25

Ghi chú:

Vô hiệu hóa thiết lập save_queries (user_guide/database/configuration.html) trong phần cấu hình cơ sở dữ liệu (biến $db['default'] ) cũng sẽ làm vô hiệu hóa tính năng profiling đối với các câu truy vấn cơ sở dữ liệu  và mục hiển thị về câu truy vấn trong phần thiết lập trên sẽ bị vô hiệu. Bạn có thể tùy chọn thiết lập chồng bằng câu lệnh $this->db->save_queries = TRUE;. Không có thiết lập này bạn sẽ thể xem các câu truy vấn hoặc last_query <database/helpers>.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:
By #tiensim

Nguồn: User Guide – General Topics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS