NTM Solutions

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Khóa học CodeIgniter-Bài 13-Tự động tải tài nguyên

#hoccodeigniter


CodeIgniter có 01 tính năng “Tự động tải” cho phép các thư viện , helpers, và models được khởi tạo tự động mỗi khi hệ thống chạy. Nếu bạn cần tài nguyên nào đó trên phạm vi toàn cục trong ứng dụng của bạn bạn nên xem xét việc dùng tính năng tự động tải chúng cho tiện.

Các mục sau có thể tự động tải:

·         Các lớp trong thư mục libraries/

·         Các tập tin Helper tìm thấy trong thư mục helpers/

·         Các tập tin tùy chọn cấu hình lưu trong thư mục config/

·         Các tập tin Ngôn Ngữ đặt trong thư mục system/language/

·         Các Models trong thư mục models/

Để tự động tải các tài nguyên, mở tập tin application/config/autoload.php và thêm mục mà bạn muốn tải vào mảng autoload. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn trong tập tin đó tương ứng với từng thể loại.


Ghi chú

Không ghi phần đuôi tập tin (.php) khi thêm các mục vào mảng autoload.

Thêm 01 cái nữa là nếu bạn muốn CodeIgniter dùng 01 Composer auto-loader, chỉ việc thiết lập $config['composer_autoload'] thành TRUE hoặc 01 đường dẫn tùy biến trong  application/config/config.php.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:
By #tiensim

Nguồn: User Guide – General Topics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS