NTM Solutions

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX


Quay về mục lục VBA Macro


1.       Form Control
a.       Đặc điểm:
·   Ít đối tượng
·   Không có properties riêng
·   Không mở rộng được
·   Chỉnh sửa bằng chuột phải
·   Viết mã cho đối tượng bằng các gán macro (assign macro)
b.      Cách tạo Form Control: Developer->Insert-> Chọn đối tượng vẽ ra màn hình


·   Bấm chọn New để chèn code cho đối tượng.
·   Hàm xử lý sự kiện Form Control được đặt trong 01 module riêng biệt (Macro)

·   Muốn chỉnh sửa tên hay code thì nhấp phải vào đối tượng Form Control

2.       ActiveX control
a.       Đặc điểm:
·   Nhiều đối tượng
·   Có cửa sổ Properties
·   Mở rộng được
·   Chỉnh sửa trong Design View
b.      Cách tạo ActiveX control
·   Developer->Insert->Chọn nút ActiveX vẽ ra màn hình
·   Muốn chỉnh sửa thuộc tính (properties) hay xem code thì chọn Design Mode->nhấp phải chuột lên đối tượng-> chọn View Code hay Properties (các nút này cũng có trên thanh Developer)

Code xử lý ActiveX được đặt trong Workbook (ngang hàng với Worksheet)
Nếu chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS