NTM Solutions

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub


Quay về mục lục VBA Macro


1.       Function
Nếu bạn muốn 01 đoạn mã trả về 01 giá trị sau khi thực thi => dùng Function(hàm)
Cách tạo hàm trong VBA:
Bước 1: Menu (VBA) Insert =>Module

Bước 2: Trong cửa sổ module(nhấp đôi chuột vào Module1) ta khai báo hàm Function
Ví dụ:

Ở ví dụ này, tôi viết 01 hàm nhân 02 số x,y và trả về kết quả phép nhân.
Bước 3: Sử dụng hàm=> Quay lại cửa sổ Workbook hoặc Worksheet gõ hàm nhan(x,y)

2.       Sub
Nếu bạn muốn 01 đoạn mã chỉ thực thi mà không trả về giá trị => dùng Sub( thủ tục)
Cách tạo thủ tục trong VBA:
Giống Function nhưng trong cửa sổ code ta khai báo là sub

Nếu còn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS