NTM Solutions

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application


Quay về mục lục VBA Macro


1.       Worksheet Function
Để truy cập các hàm tính toán trong worksheet ta dùng cú pháp sau:
Application.WorksheetFunction.Tenham(tham số)
Chú ý: trong tham số có giá trị tham chiếu đến các ô thì phải dùng Range(“địa chỉ tham chiếu”)
Ví dụ:
Dim tong As Integer
tong = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A5"))
Range(“A6”).Value = tong
Hoặc có thể viết tắt lại như sau:
Range("A6").Value = "=Sum(A1:A5)"
Lúc này, công thức hàm sẽ được điền vào ô A6 như hình vẽ (khác với cách trên chỉ điền giá trị sau tính toán)


2.       Screen Updating
Đây là hàm dùng cập nhật thay đổi của màn hình=> ta tắt nó đi và mở lại sau khi tính toán xong để tăng tốc trong trường hợp có nhiều hàm công thức trong worksheet
Application.ScreenUpdating = False
Mở lại:
Application.ScreenUpdating = True
3.       Display Alert
Để chặn không cho Excel hiện thông báo( ví dụ thông báo có save hay không khi đóng file) dùng cú pháp sau:
Application.DisplayAlerts = False
4.       Calculation
Để tắt tính năng tự cập nhật kết quả hàm ta dùng cú pháp:
Application.Calculation = xlCalculationManual
Mở lại:
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

5.       Hàm thông báo doAlert
t = Application.Assistant.DoAlert("Test", _
    "Nguyễn Trần Minh.", msoAlertButtonYesAllNoCancel, msoAlertIconCritical, msoAlertDefaultSecond, msoAlertCancelFirst, _
            False)
6.       Selection

Trả về đối tượng đang được chọn lựa.
Ví dụ:
Trả về loại đối tượng đang được chọn
   Worksheets("Sheet1").Activate
   MsgBox "The selection object type is " &; TypeName(Selection)
 


7.       Volatile
8.       Wait => dừng 01 macro trong 01 khoảng thời gian xác định
9.       Run => chạy 01 macro
10.   Sendkeys => giả lập phím tắt gửi đến chương trình hiện hành (Excel)
Nếu còn chưa rõ các bạn xem trong video clip này:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS