NTM Solutions

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

Xem mục lục tất cả bài viết Powerpoint

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide.

Tất cả phần cấu hình đều nằm trong tab ANIMATIONS.

Đầu tiên ta chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng -> chọn hiệu ứng xuất hiện cho đối tượng đó và cấu hình hiệu ứng.

  • Effect Options: tùy chọn của hiệu ứng.
  • Add Animation: thêm hiệu ứng cho đối tượng.
  • Animation Pane: ẩn hiện thanh cấu hình hiệu ứng.
  • Trigger: xác định cách hiệu ứng sẽ xuất hiện.
o On click of : khi bấm vào 01 đối tượng trong slide
o   On bookmark: khi bấm vào 01 bookmark định sẵn (cái này bạn phải chèn bookmark trước).
  • Animation Painter: copy hiệu ứng cho các đối tượng khác (giống tính năng Format Painter của Word)
  • Start:
o   Onlick – hiệu ứng xuất hiện khi bấm chuột.
o   With Previous – hiệu ứng xuất hiện cũng lúc với hiệu ứng trước.
o  After Previous – hiệu ứng xuất hiện ngay sau khi hiệu ứng trước kết thúc.
  • Duration: thời gian diễn ra hiệu ứng
  • Delay: hiệu ứng sẽ xuất hiện sau 01 khoảng thời gian định sẵn (độ trễ).


Ví dụ: ta sẽ làm hiệu ứng cho dòng thứ 01 trong slide số 02 xuất hiện bằng cách bấm vào tiêu đề của slide số 02.

Bước 01: chọn dòng thứ 01 trong slide số 2 -> tab Animations -> mục Animation hoặc bấm nút Add Animation -> chọn hiệu ứng mong muốn. (các bạn tự trải nghiệm các hiệu ứng này nhé)

Nếu tạo hiệu ứng thành công các bạn sẽ thấy số 01 xuất hiện cạnh dòng thứ 1 - slide số 2 (trong ví dụ là dòng chữ: Người yêu thích học vi tính).

Số 1 này cũng chính là thứ tự trước - sau của các hiệu ứng sẽ xảy ra trong slide đó.

Bước 2: trong mục trigger -> chọn onclick of -> Title 1

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:


Xem mục lục tất cả bài viết Powerpoint

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS