NTM Solutions

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

KHÓA HỌC JAVASCRIPT- BÀI 05: Cú pháp

Mục lục học JavaScript


​1.Giá trị

có 02 loại:

  • giá trị cố định→các giá trị dạng chữ

  • giá trị biến → các giá trị các biến


2.Giá trị dạng chữ

Số: bao gồm số thông thường và số có dấu phân cách thập phân.

Ví dụ:

8.9

89


Chuỗi: trong ngoặc đơn hoặc ngoặc kép.

Ví dụ:

"Lớp học vi tính"

'Lớp học vi tính'3.Biến

JavaScript dùng các từ khóa var, let, const để khai báo biến


Dấu = dùng để gán giá trị vào biến


Ví dụ:

let x;

x = 5;


​4.Toán tử

Là các phép toán: +-*/ để tính toán các giá trị.

Ví dụ:

(5 + 6) * 10


​5.Biểu thức

‎+ Biểu thức là sự kết hợp của các giá trị, biến và toán tử, tính toán thành một giá trị.‎

Ví dụ: 5 * 10 cho ra kết quả tính toán là 10


+ Biểu thức cũng có thể chứa các giá trị biến.

Ví dụ: x * 2 cho ra kết quả tính toán là giá trị chứa trong biến x nhân với 2.


+ Biểu thức chứa nhiều loại giá trị bao gồm cả kiểu chuỗi và kiểu số.

"Lớp học" + " " + "vi tính" cho ra kết quả tính toán là chuỗi "Lớp học vi tính"


6.Từ khóa

Các từ khóa trong JavaScript dùng để định danh các hành động được thực thi.

Ví dụ:

từ khóa let var báo cho trình duyệt web tạo các biến.

let x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;


hoặc

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;

7.Ghi chú

Dùng các ký tự: // để chú thích 01 dòng mã.

hoặc cặp dấu /* */ để chú thích 01 khối mã.


8.Định danh

+ Định danh là các tên như là tên biến, từ khóa, tên hàm, tên nhãn.

+ Trong JavaScript định danh bắt buộc phải bắt đầu là ký tự chữ, dấu gạch dưới _ hoặc dấu $

+ Các ký tự tiếp theo của định danh có thể là ký tự số, chữ, dấu $ hay gạch dưới _


9.Phân biệt HOA thường

+ Biến hoten hoTen sẽ được JavaScript hiểu là 02 biến khác nhau.

+ Tương tự, tư khóa LETLet sẽ bị JavaScript không hiểu -> chính xác phải là let


​10.Các qui tắc đặt tên

có 03 qui tắc đặt tên biến, hàm chuẩn trong JavaScript:

  1. underscore: sử dụng dấu gạch chân giữa các từ, tất cả các từ đều viết thường, ví dụ: $this_is_my_variable

  2. camelCase: giống như cách viết của nó, từ đầu tiên viết thường, các từ tiếp theo viết hoa chữ cái đầu, ví dụ $thisIsMyVariable

  3. PascalCase: viết hoa tất cả các chữ cái đầu, ví dụ $ThisIsMyVariable


Và cuối cùng, JavaScript có hỗ trợ bộ ký tự UNICODE.


By #drM

Nguồn w3schools

Mục lục học JavaScript

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS