NTM Solutions

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

KHÓA HỌC JAVASCRIPT- BÀI 04: Câu lệnh

Mục lục học JavaScript

+Trong HTML, các chương trình JavaScript được trình duyệt web thực thi.

+Các câu lệnh JavaScript được tạo thành từ các: giá trị, toán tử, biểu thức, từ khóa và chú thích.

+Các câu lệnh JavaScript phân cách với nhau bằng dấu ;

Ví dụ:

let a, b, c; // khai báo 03 biến

a = 5; // Gán giá trị 5 vào biến a

b = 6; // Gán giá trị 6 vào biến b

c = a + b; // Gán giá trị tổng của a và b vào biến c

+Nhiều câu lệnh có thể đặt trên cùng 01 hàng.

a = 5; b = 6; c = a + b;


+JavaScript không quan tâm các khoảng trắng, nhưng ta nên thêm vào câu lệnh cho dễ nhìn.

Ví dụ: thay vì viết a=5, ta có thể viết a = 5


+Nếu câu lệnh quá dài, ta có thể xuống hàng sau toán tử.

Ví dụ: xuống hàng sau dấu =

document.getElementById("demo").innerHTML =

"Xin chào JavaScript!";


+Khối lệnh JavaScript được đặt trong cặp ngoặc nhọn {}

mục đích là để thực thi các đoạn lệnh cùng nhau.

Ví dụ:

function myFunction(){

document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào JavaScript!!!";

a = 10 + 2;

alert('abc');

}


+JavaScript thường xác định hành động bằng các từ khóa đặt ở đầu câu.

Ví dụ:

var

Khai báo biến

let

Khai báo nhiều biến

const

Khai báo hằng

if

Thực thi khối lệnh bằng cách thực thi 01 điều kiện

switch

Thực thi khối lệnh trong nhiều trường hợp khác nhau

for

Thực thi khối lệnh lặp lại

function

Mô tả 01 hàm

return

Thoát 01 hàm

try

Xử lý lỗi cho 01 khối lệnhBy #drM

Nguồn w3schools

Mục lục học JavaScript

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS