NTM Solutions

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 02-MODULES

Xem Mục lục Lâp trình NodeJS


01-Module là gì?

Hãy xem các module như là các thư viện Javascript.

Đó là 01 tập các hàm mà bạn muốn đính kèm trong ứng dụng.

02-Các module có sẵn

NODEJS có 01 tập các module được xây dựng sẵn mà bạn có thể dùng mà không cần phải cài đặt.

Các bạn có thể xem danh sách các module xây dựng sẵn tại đây.

03-Đính kèm modules

Để đính kèm 01 module, ta dùng hàm require() với tham số là tên module:

var http = require('http');

Bây giờ ứng dụng của bạn có quyền truy cập module HTTP, và ta có thể tạo 01 máy chủ như sau:

http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(
200, {'Content-Type''text/html'});
  res.end(
'Hello World!');
}).listen(
8080);

04-Tạo module riêng

Ta có thể tạo module cho riêng mình, và dễ dàng đính kèm chúng vào ứng dụng.

Ví dụ sau đây tạo ra 01 module trả về đối tượng NgàyGiờ

Ví dụ:
Tạo 01 module trả về NgàyGiờ hiện hành:

exports.myDateTime = function () {
  
return Date();
};


Dùng từ khóa export để các thuộc tính và phương thức dùng được ngay cả bên ngoài tập tin module.

Lưu dòng mã trên thành tập tin: myfirstmodule.js

05-Đính kèm module riêng

Bây giờ  bạn có thể đính kèm và sử dụng module trong bất kỳ tập tin NODEJS nào.

Ví dụ:
Dùng module “myfirstmodule.js” trong tập tin NODEJS

var http = require('http');
var dt = require('./myfirstmodule');

http.createServer(
function (req, res) {
  res.writeHead(
200, {'Content-Type''text/html'});
 
 res.write("The date and time are currently: " + dt.myDateTime());
  res.end();
}).listen(
8080);

Chú ý rằng chúng ta dùng ./ để định vị module nằm cùng thư mục với tập tin NODEJS.

Lưu đoạn mã trên với tên “demo_module.js” và khởi chạy nó bằng lệnh:

d:/NODE/ node demo_module.js

Nếu làm đúng thì kết quả trên trình duyệt cũng tương tự: http://localhost:8080

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.
By  #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS