NTM Solutions

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Cách reset auto-increment id trong php - How to reset auto-increment id in php

[ Link bài viết gốc ]

Vào PhpMyAdmin - chọn Table chứa ID muốn reset - Chọn thẻ Operations như trong hình

Reset auto-increment ID
hoặc dùng lệnh MySQL như sau:

ALTER TABLE tablename AUTO_INCREMENT = value;

Xem tài liệu official của MySQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-table.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS