NTM Solutions

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Cách chèn nút LIKE Facebook vào trang web

  • Ta vào đường dẫn sau: https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button
  • Trong hộp thoại URL to Like -> nhập đường dẫn đến trang web (hoặc trang fanpage)


  • Sau khi nhập các tham số -> Bấm nút Get Code
  • Ta được 02 đoạn mã như sau:
<!--nút LIKE Facebook-->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-like" data-href="http://www.lophocvitinh.com" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div>

<!--nút LIKE Facebook-->

Nếu muốn đổi ngôn ngữ các bạn sửa tại dòng này:
  js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2';

Nếu muốn Tiếng Anh thì ta sửa thành   en_US

Chúc các bạn thật nhiều LIKE và 01 năm mới tràn đầy sức khỏe may mắn.

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS