NTM Solutions

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Tự học Bootstrap - Cơ bản - bài 25 - Định dạng kích cỡ thẻ Input

Định kích cỡ ô nhập liệu trong Forms

Dùng các lớp như .input-lg .input-sm.
Thiết lập chiều rộng của các phần tử sử dụng các lớp cột lưới như .col-lg-* .col-sm-*.

Định chiều cao



Ví dụ sau cho thấy các ô nhập liệu với chiều cao khác nhau.
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="inputdefault">Default input</label>
    <input class="form-control" id="inputdefault" type="text">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputlg">input-lg</label>
    <input class="form-control input-lg" id="inputlg" type="text">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputsm">input-sm</label>
    <input class="form-control input-sm" id="inputsm" type="text">
  </div>
</form>


Bạn có thể nhanh chóng định kích cỡ các nhãn và điều khiển trong form bên trong 01 Form ngang bằng cách thêm phần .form-group-* vào thẻ <div class="form-group">

Ví dụ:

<div class="form-group form-group-lg">


Bạn cũng có thể nhanh chóng định kích cỡ tất cả ô nhập liệu và các phần tử khác bên trong 01 lớp .input-group bằng các lớp .input-group-sm hoặc .input-group-lg

Ví dụ:

<div class="input-group input-group-lg">



Định kích thước cột



Ví dụ sau hiển thị các ô nhập liệu với bề rộng khác nhau dùng các lớp .col-xs-*
<div class="col-xs-2">
  <label for="ex1">col-xs-2</label>
  <input class="form-control" id="ex1" type="text">
</div>
<div class="col-xs-3">
  <label for="ex2">col-xs-3</label>
  <input class="form-control" id="ex2" type="text">
</div>
<div class="col-xs-4">
  <label for="ex3">col-xs-4</label>
  <input class="form-control" id="ex3" type="text">
</div>



Help Text

Dùng lớp .help-block để thêm vào khối văn bản chú thích trong form:



<div class="form-group">
  <label for="pwd">Password:</label>
  <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password">
  <span class="help-block">This is some help text...</span>
</div>

Lophocvitinh.COM***Tự học Bootstrap - Phần cơ... bởi minh-nguyen48

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS