NTM Solutions

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

Tự học HTML - Bài 21 – XHTML

XHTML là gì?

XHTML là 01 ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nhưng  có khai báo rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

XHTML được phát triển nhằm giúp HTML có thể làm việc được với các chuẩn dữ liệu khác (như XML).

Thêm nữa, các trình duyệt hay bỏ qua các lỗi trên trang HTML, và cố hiển thị trang web ngay cả khi có vài lỗi thẻ đánh dấu. Vì vậy, XHTML ra đời nhằm hạn chế các lỗi này.


Những điểm khác biệt của XHTML so với HTML

Thẻ <!DOCTYPE> là bắt buộc.

Thuộc tính xmlns trong thẻ <html> là bắt buộc.

Các thẻ <html>, <head>, <title> và <body> là bắt buộc.

Phần tử phải được đóng đúng thứ tự.

Phần tử phải có thẻ đóng.

Phần tử phải viết thường.

Tên thuộc tính phải viết thường.

Giá trị thuộc tính phải nằm trong cặp nháy.

Viết rút gọn thuộc tính bị cấm.

XHTML thẻ <DOCTYPE…> là bắt buộc

01 văn bản XHTML phải có phần mô tả <!DOCTYPE>

Các phần tử <html>, <head>, <title> và <body> cũng phải có, và thuộc tính xmlns trong thẻ <html> phải xác định rõ phiên bản xml dùng trong văn bản.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"
>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Tiêu đề văn bản</title>
</head>
<body>

  Nội dung...

</body>
</html>

 

Phần tử XHTML phải được đóng đúng cách

Trong XHTML, các phần tử phải được đóng đúng cách như vầy:

ĐÚNG:

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

 

SAI:

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

 

Các phần tử XHTML đơn lẻ cũng phải được đóng

ĐÚNG

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

SAI:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

 

Phần tử XHTML phải viết thường

ĐÚNG:

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

 

SAI:

<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

 

Tên thuộc tính trong XHTML phải viết thường

ĐÚNG:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

 

SAI:

<a HREF="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>


Giá trị thuộc tính trong XHTML phải nằm trong cặp nháy

ĐÚNG:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

 

SAI:

<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>

 

Viết rút gọn phần thuộc tính bị cấm trong XHTML

ĐÚNG:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />

 

SAI:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
<input type="text" name="lastname" disabled />

 

P/S: chú ý 02 thuộc tính checked disabled.


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Xem MỤC LỤC BÀI VIẾT VỀ HTML 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS